سمت نام و نام خانوادگینماینده تشکل / شخصتصویر
مدیرعاملحامد نخعیشخص حقیقی
رئیس هیئت مدیرهمحمد علی محمدیشرکت مادرتخصصی
نایب رئیس هیئت مدیرهمحمد امینیشخص حقیقی
عضو هیئت مدیرهمحمد حسن بشیری زادهشخص حقیقی
عضو هیئت مدیرهعلی سمعیانشخص حقیقی
عضو هیئت مدیرهجواد غریبیشخص حقیقی
بارزس اصلی و حسابرسسیدعلیرضا یحیائیانموسسه حسابرسی رایمند امین
بارزس اصلی حقیقیعلیرضا حافظ نیاشخص حقیقی


قالب تفریحی