سمت نام و نام خانوادگیتلفن تماستصویر
مدیرعاملحامد نخعی05632210744-داخلی 1
مسئول امورمالی و حسابدارنوید حسینائی05632210704-داخلی2
مسئول دبیرخانه و امور اداریزهرا برزجی05632210780- داخلی 5
کارگزار بیمه روستاییزینب دیمه ور05632210780- داخلی 3


قالب تفریحی