اراضی زراعی شهرستان ۷۹۴۵۶هکتار می باشد که با توجه به خشکسالیهای اخیر کلیه آن بصورت آبی به زیر کشت می رود. ازجمله محصولات غالب زراعی این شهرستان می توان  گندم و جو و چغندر قند… رانام برد.

  اراضی باغی شهرستان ۲۸۰است وازجمله محصولات باغی عمده شهرستان زرشک، عناب وگردو و.رامیتوان نام برد.

 از جمله محصولات شاخص این شهرستان زرشک و عناب با رتبه سوم تولید در کشور می باشد که با افزایش صادرات این محصول می توان درآمد خانوارها را بسیار افزایش داد.در تولید گوشت سفید(مرغ) نیز شهرستان درمیان در رتبه دوم(مشترک با قاین) در استان قراردارد.قابلیت صادرات محصولاتی همچون گوشت سفید،عناب،زرشک به کشورهای همسایه وجود دارد و باید بازاریابی های لازم صورت پذیرد.

 از جمله صنایع تبدیلی و تکمیلی این شهرستان می توان کارخانه قند قهستان را نام برد.

تعداد قنوات ۷۷۸ رشته بوده  وتعداد ۱۶۷ چاه  عمیق و نیمه عمیق در شهرستان موجود است. میزان استحصال آب حدود   ۵۷٫۴ میلیون مترمکعب می باشد.

اراضی کشاورزی به صورت خرد مالکی بوده که نیاز به تسطیح و یکپارچه سازی و اجرای شبکه های آبیاری تحت فشار دارد. تا کنون ۱۸۹ هکتار تسطیح و یکپارچه سازی اراضی و۴۳ هکتار آبیاری تحت فشار از محل اعتبارات صندوق توسعه بخش کشاورزی به مبلغ ۵۲۸۴ میلیون ریال انجام شده و همچنین در سال ۸۹ به میزان ۶۱ کیلومتر لوله گذاری از محل اعتبارات ملی و صندوق توسعه بخش کشاورزی انجام شده است و از محل اعتبارات سال ۹۰ تا کنون ۲۲۷ هکتار قرارداد اجرا با صندوق توسعه بخش کشاورزی منعقد گردیده است.


قالب تفریحی